Odosielateľ:
E-mail odosielateľa:    
E-mail príjemcu:    
Poznámka:

Prípadová štúdia - Orange Slovensko

Cieľ

 • Modernizácia zastaraného HW, návrh a nákup vhodného nového HW.
 • Aktualizácia starej verzie SBI na vtedy najnovšiu verziu SBI v 5.2 (r. 2011), aktualizácia ovládačov pre novú verziu, prezentácia a aplikácia nových rozširujúcich funkcionalít.
 • Vylepšenie a rozšírenie užívateľských rozhraní na dohľadovom pracovisku Zákazníka prostredníctvom nových funkcionalít.

Situácia

Podmienkou upgrade HW a SW bol non-stop chod dohľadového pracoviska Zákazníka, na ktoré je prostredníctvom SBI vyvedené veľké množstvo sledovaných stavov a udalostí prostredníctvom prehľadového TABLA s možnosťou vnorenia sa do detailnejších mapových podkladov. V pôvodnej verzii bolo TABLO statické, ako podklad slúžil pevný raster, do ktorého boli zvizualizované jednotlivé aktívne prvky inštalácie. Ich grafická prezentácia bola v rámci jednotlivých lokalít nejednotná a neprehľadná, čo do značnej miery ovplyvnil historicky rýchly a rozsiahly nárast integrovaných lokalít a technológií. Takisto boli statické aj mapové podklady (pôdorysy). Každou zmenou (zrušenie, vznik, presun lokality, TZP alebo ENVIRO technológie, pr: nová klimatizačná jednotka) vznikala potreba prekresľovania statického podkladu.

Príklady nejednotného zobrazenia lokalít:

Lokalita 1
Lokalita 1
Lokalita 2
Lokalita 2

Obchodné ciele

 • Zmodernizovať, zrýchliť serverovú časť (HW aj SW) SBI.
 • Premigrovať inštaláciu (HW topológiu, užívateľov a ich prístupové oprávnenia, ovládanie) za plného režimu dohľadového pracoviska na nové prostredie SBI.
 • Nasadiť a nakonfigurovať vylepšenia a nové funkcionality, generačné zmeny v technológiách.
 • Zjednotiť grafickú prezentáciu do jednotného „vizuálu" a zefektívniť prácu v prehľadových TABLách.
 • Zaškoliť pracovníkov dohľadu Zákazníka do nových funkcionalít.

Riešenie

Naša spoločnosť v rámci interných štandardov riešila tento obchodný prípad ako projekt, formou riadeného procesu. Na začiatku bol vypracovaný Cieľový koncept, v ktorom bol zosumarizovaný aktuálny stav a vypracované okrajové podmienky realizácie.

Následne bol zorganizovaný „kick off meeting“, kde Zákazník spresnil svoju predstavu a očakávania od nasadenia novej verzie SBI 2011, ktoré boli do Cieľového konceptu zapracované.
Projekt bol rozčlenený na nasledovné Etapy:
Etapa I. - návrh vhodného HW prostredia, nákup servera a inštalácia aktuálnej verzie SBI, ktorý bol plne v gescii našej spoločnosti.
Etapa II. - finálne vykomunikovanie užívateľského rozhrania (Global view 1, Global view 2, 3-mapové podklady a 4-detailné zobrazenie stavov a udalostí), jeho zapracovanie formou aktualizácie do Cieľového konceptu s odkazom na ďalšie verzie pre funkcionality, ktorých nasadenie vyžaduje rozsiahlejšie zmeny realizovateľné až vo vyššej verzii (zmena štruktúry DB, rozšírenie tabuliek, a pod.).
Etapa III. - Naplánovanie postupu migrácie a spôsobu komunikácie (oznámenie, potvrdenie korektnosti po migrácii a funkčnosti premigrovaných technológií), ako aj reportovania už premigrovaných lokalít, aby bol proces po celú svoju životnosť riadený.
Etapa IV. - Aktualizácia ovládačov pre nové prostredie SBI 2011.
Etapa V. - Samotná realizácia v nasledovnom členení:

 • Dodanie HW, inštalácia verzie SBI 2011, doplnenie nového modulu pre potreby zdynamizovania gafickej nadstavby, kontrola IP adresácie a jej viditeľnosti z nového prostredia,
 • Premigrovanie HW topológie, užívateľov a ich prístupových oprávnení. HW topológia/okruhy v tejto Etape boli vypnuté - neoživené,
 • Vytvorenie schváleného užívateľského rozhrania, rozšírenie jeho funkcionality – zmena STATICKÉHO TABLA na DYNAMICKÉ TABLO,
 • Nové prostredie a jeho funkcionality vyvolalo potrebu úpravy mapových podkladov, convert do vektorového formátu (viď. Časť 5, Prínosy), následne sa existujúce podklady premigrovali do nového prostredia,
 • V zmysle dodaných doplňujúcich podkladov boli tieto postupne dopĺňané už do nového prostredia,
 • Pre potreby DYNAMICKÉHO TABLA boli vytvorené štruktúry objektov v module Správa prostriedkov, ktoré boli potrebné pre jeho vytvorenie.
  Global view 1 – Prehľadné dynamické TABLO
  Global view 1 – Prehľadné dynamické TABLO
  Štruktúra objektov v Správe prostriedkov
  Štruktúra objektov v Správe prostriedkov

   


 • Zjednotenie grafickej prezentácie lokalít : Ako vidno z obrázku, je vytvorený jednotný raster, kde všetky objekty, vrátane popisných polí sú dynamické. Je ich možné  podľa potreby posúvať   jednotlivo alebo v skupinách v rámci rastra. Pre každý objekt rastra je možné vytvoriť/doplniť užívateľsky konfigurovateľnú sadu vlastností, podstatných pre pracovníkov dohľadu - nová sada funkcionalít.
  Lokalita 1 - nový štandard pre Global view 2
  Lokalita 1 - nový štandard pre Global view 2
  Lokalita 2 – nový štandard pre Global view 2
  Lokalita 2 – nový štandard pre Global view 2

   


 • V ďalšom kroku pred procesom migrácie boli po vzájomnom odkomunikovaní so Zákazníkom skontrolované/skorigované prístupové oprávnenia osôb a užívateľov systému SBI. Spôsob realizácie migrácie vyžadoval na strane Zákazníka vyššie nároky v prechodnom období, a to prácu v dvoch užívateľských prostrediach, v novom aj starom
 • Proces pokračoval postupnou migráciou jednotlivých lokalít podľa Zákazníkom požadovanej prioritizácie, poradia. Pri prvotnej migrácii konkrétnej technológie prebehli detailné testy v gescii vyššieho supportu našej spoločnosti, v prípade potreby boli obratom vykonané korekcie. Po finálnom odsúhlasení funkcionality ovládača pokračoval prechod na migráciu ďalšej technológie v rámci lokality. Každá migrácia bola na konci dňa reportovaná (rozsah/ktoré lokality a technológie a status migrácie/prípadné problémy
 • Pre vybrané technológie v novom prostredí boli dokonfigurované nové rozširujúce funkcionality, napríklad grafická prezentácia priebehu stavov, ktorá v pôvodnom prostredí nebola k dispozícii

Po ukončení procesu migrácie boli dokonfigurované detaily konfigurácie v novom prostredí a staré prostredie bolo zrušené.
Etapa VI. - Na záver projektu bolo vykonané školenie ku konfigurácii a novým funkcionalitám v novom prostredí SBI. Školenie bolo zrealizované v priestoroch Zákazníka a nad reálnou modernizovanou inštaláciou.

Prínosy

 • 5.1 Bola nasadená aktuálna verzia SBI, ktorá obsahuje množstvo vylepšení a rozšírení oproti pôvodnej verzii. Uvádzame aspoň časť týchto vylepšení:
  • Zobrazenie vo vektorovom formáte, možnosť zoomovania grafických zobrazení, posúvanie, ktoré v pôvodnej verzii neexistovali.
  • Zakreslenie jednotlivých častí do samostatných vrstiev, ktoré pôvodná verzia neumožňovala. Výsledkom je väčší prehľad v množstve dohľadovaných technológií.
  • Zavedenie dynamických tabiel, možnosť zobrazenia doplnkových vlastností prostredníctvom modulu Správa prostriedkov. Pri väčšine úprav nie je potrebné prekresľovať univerzálny raster.
  • Vybudovanie nového ovládania pre rýchlu navigáciu vo veľkom počte lokalít, možnosť full textového vyhľadávania týchto lokalít v grafickej nadstavbe. Toto vylepšenie umožňuje rýchlejšiu orientáciu v štruktúre, rýchle vyhľadávanie a užívateľsky konfigurovateľné dopĺňanie relevantných vlastností, či už samotných lokalít, alebo technológií.
  • Možnosť grafickej prezentácie priebehu stavov sledovaných veličín.
 • Aktuálna verzia umožňuje rýchlejšie, jednoduchšie a lacnejšie nasadenie špeciálnych zákazníckych požiadaviek.
 • Uvedené riešenie v ďalších etapách umožňuje ešte viac zefektívniť proces Dohľadovania využitím nových funkcionalít, prípadne konfigurácií z užívateľského rozhrania, teda naša spoločnosť vyvíja aj po skončení tohoto konkrétneho projektu aktívnu starostlivosť o Zákazníka, či už formou konzultácií, alebo špecifických návrhov na ďalšie vylepšenia.

Naspäť na referencie